Những ảnh hưởng của Đạo giáo-luyện thi violympic toán lớp 8

Nhửng ảnh hưởng của Đạo giáo đối vói việc hình thành đạo Mẩu Tam phủ, Tiỉ phủ từ thế kỷ XVI-XVII chủ yếu trên máy phương diện.

>Luyện thi violympic toán lớp 8

Thứ nhất là về quan niộm vũ trụ luận, phân chia thế giới thành ba (Thiên, Địa, Thuỷ) hay 4 (Thiên, Địa, Thủy, Thượng ngàn) và sự cai quản của các Thánh Mau đạỉ diện, ở dây, người ta đã dồng nhất vũ trụ với nứ tính, một sản phẩm của tư duy theo nguyên lý Mẹ (chữ của Trần Quốc Vượng) cúa người Việt truyền thống.

>>Xem thêm các khóa học khác

Trong Đạo giáo Trung Hoa có quan niệm Tam Quan (Thiên quan, Địa Quan và Thủy quan), nhưng đại diện các quan ỏ đây là nam thần, tuy nhiên, khi vào Việt Nam nó trỏ thành nử thần, với tư cách là các vị thần cai quán các miền khác nhau của vũ trạ. Còn quan niệm về phú Thượng Ngàn, là phủ thư tư trong Tứ phủ, cai quản việc sinh từ, thi có thể là sự lắp ghép sau của quan niệm Trung Hoa…

Trong điện thần Tam phú, Tứ phủ cũng có sự gá lắp tử điện thần của Đạo giáo Trung Hoa, đó ỉà Ngọc Hoàng với tư cách là Vua cha của Liễu Hạnh công chúa. Rồi, như đã nói ỏ trên, chính sự quy y của Licu Hạnh đã mớ đưòng cho Phật Bà Quan Âm thâm nhập vào điện thần Mầu Tam phú, Tứ phủ và chiếm vị trí cao nhất. Tuy nhiên, xét cho cùng những ảnh hưởng như vậy vẫn là hình thức, còn thực chất vị thần chủ đạo Mẫu Tam phủ, Tứ phủ vấn là các vị Thánh Mẩu, trong đó Thánh Mâu Liễu Hạnh vẫn ngồi ó vị trí trung tâm.

Cũng đã có tác giả đề cập tới nguồn gốc thần biển cúa ngưài Chăm đã tham gia vào quá trình tạo đựng nên hình tượng Thánh mẫu Liễu Hạnh ‘.Tất nhiên chứng ta không thế phú nhận nhửng giao lUu văn hóa Việt – Chãm, tuy nhiên cổ lõ đây là hiện tượng tưong đồng văn hóa, nhất là văn hóa thò nủ thần, hon là do nổ bắt nguồn tủ người Chăm hay các dân tộc khác.

Chúng ta cũng không thể phủ nhận nhửng ảnh hưỏng của văn hóa Kitô giáo với hình tượng Đúc Mẹ Maria đã ảnh hưỏng vào nưóc ta bắt đầu tủ thế kỷ XVI, nhất là ớ các vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Cùng là tôn thò Mẹ (Thánh Mẫu/Đức Mẹ), hai hình thức tôn giáo này vừa giao thoa vòía tranh giành ảnh hưởng, một bên là yếu tố bản địa, một bên là yếu tố ngoại lai, ít nhiều cũng đă tạo nên sự kích thích cho sự phát triến mạnh của đạo Mẫu vào thế kỷ XVII-XVIII.

Nói tóm lại, tục thờ Nử thần và Mầu thần đã có tủ lâu và chiếm vị trí quan trọng trong điện thần của các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, đổ là một thứ tín ngưỡng dàn gian còn phân tán, ròi rạc trong phạm vi cộng đồng thôn làng. Chỉ sau khi xuất hiện Thánh mầu Liễu Hạnh thế ký XVII-XVIII thi Đạo Mầu mới được “lên khuôn”, định hình, cấu trúc lại thành hệ thống vói các quan niệm về vũ ti ụ luận và nhân sinh. Chính Liễu Hạnh chứ khống phải là ai khác đã

vừa nâng tục thò nứ thần nguyên thủy lên tầm của một tôn giáo dân gian, vừa kéo nó gần lại với đòi sống nhân sinh của con ngưòi: Sức khoẻ, Tài, Lộc, một ước vọng vĩnh hằng cứa con người ó mọi thời đại. Điều đó giải thích vi sao đạo Mẩu phổ cập một cách rộng rải, ỏ mọi tầng lóp nhân dân, có sức sống tiềm ẩn và cập nhật vói mọi sự thay đểi của xã hội, kể cả xã hội hiện đại.

Leave a Comment